Journalnr. 2022-087589

Etablering af Husbådebro i Københavns Sydhavn

19-04-2023

By og Havn har indsendt en ansøgning til Trafikstyrelsen om anlæg af en bådebro til husbåde i Fiskerihavnen syd for Slusen i Københavns Sydhavn. Projektet er beskrevet i vedhæftede materiale.

By og Havn har indsendt en ansøgning til Trafikstyrelsen om anlæg af en bådebro til husbåde i Fiskerihavnen syd for Slusen i Københavns Sydhavn. Projektet er beskrevet i vedhæftede materiale.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 143 (Vestamager og havet syd for), hvis afgrænsning er beliggende ca. 50 km fra projektområdet.

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget for området vil blive påvirket.

By og Havn har indsendt en vurdering af projektet ift. havstrategiens 11 deskriptorer. Deskriptorerne påvirkes ikke af projektet.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22. maj 2023 til VVM@trafikstryrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-087589.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 20-04-2023