Journalnummer 2023-121106

Ombygning af Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej samt cykelsti til Ny Aalborg Universitetshospital

18-04-2023

Trafikstyrelsen har den 31/3-2023 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om ombygning af Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej samt cykelsti til Ny Aalborg Universitetshospital.

Region Nordjylland bygger nyt Universitetshospital, som er planlagt til at åbne i 2026. Sygehuset forventes at genere så meget trafik, at det er nødvendigt at opgradere kapaciteten på det nærliggende statslige vejnet; Universitetsboulevarden og Hadsund Landevej som er en del af det statslige vejnet.

Det samlede projekt omhandler overordnet set en ombygning af tre rundkørsler og et T-kryds på Universitetsboulevarden til signalregulere-de F-kryds, udvidelse af Hadsund Landevej fra to til fire spor samt anlæg af cykelstiforbindelse mod det nye Aalborg Universitetshospital.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale natur-beskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Adal beliggende 10 km fra projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 18/5-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-121106.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 18-04-2023