Mindre opgradering af E55 – krydsombygning Gaabensevej/Skovalléen

14-08-2023

Trafikstyrelsen har 10. august 2023 modtaget en fuldt oplyst ansøgning fra Vejdirektoratet om Mindre opgradering af E55, krydsombygning ved Gaabensevej/Skovalléen. På baggrund af Aftale om Finansloven for 2019 er det politisk besluttet, at der skulle udarbejdes en VVM-undersøgelse for ”Opgradering af E55 fra Nykøbing Falster til Sydmotorvejen”.

E55 ligger i Guldborgsund Kommune, er ca. 9,4 km lang og strækker sig fra Nykøbing Falster Omfartsvej til tilslutningsanlægget 44 ved Sydmotorvejen. Vejen er 2-sporet, og der er cykelsti på begge sider på størstedelen af strækningen.

Der er udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport hvori der er behandlet tre alternativer. I forbindelse med ”Infrastrukturplan 2035” blev det besluttet af gennemføre 0+ alternativet. Vejdirektoratet indsendt en ansøgning om projektændringer.

Projektændringerne omfatter ny placering af rundkørslen ved Gaabeensevej/Skovalleen, som placeres længere mod nord. Rundkørslen placeres dermed udenfor Natura 2000-området nr. 256. 

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

 

I Miljøkonsekvensrapporten fra 2020 vurderes det, at der hverken i anlægs- eller driftsfasen vil være miljømæssige påvirkninger, der vil medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 256. Ved at placere krydsombygningen længere mod nord og dermed længere væk fra Natura 2000-området vurderes det, at påvirkningerne vil være uændrede som følge af projektændringerne.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til den ansøgte projektændring. I såfaldbedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektændringen bedes indsendt senest den 13. september 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-140637.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.