Journalnummer 2023-137694

Rønne Havn etape 4

15-12-2023

Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune fremlægger miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Rønne Havn Etape 4 i offentlig høring.

Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune fremlægger en samlet miljøkonsekvensrapport, der beskriver hvordan udvidelsen af Rønne Havn med nye arealer og en ny multifunktionskaj påvirker omgivelserne.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med bemærkninger, spørgsmål eller indsigelser til de fremlagte dokumenter.

Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land. Herunder den anlægstrafik på land som arbejdet medfører. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet.

Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår på søterritoriet i form af etablering af nye kajvægge, moler og opfyldning af havnebassinet.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.

Miljøkonsekvensrapporten er en samlet beskrivelse af påvirkningerne på miljøet og tilpasninger for både planforslag og det konkrete projekt om udvidelse af Rønne Havn. Den samlede miljøkonsekvensrapport dækker både Trafikstyrelsens og Bornholms Regionskommunes myndighedsområder.

Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har aftalt, at alle høringssvar sendes til Bornholms Regionskommune. Myndighederne vil efter høringen fordele de indkomne høringssvar efter myndighedsområde.

Se den samlede miljøkonsekvensrapport og bilag og send dine bemærkninger:

Du kan sende dine høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Vælg knappen øverst på siden efter du har benyttet et af de ovenstående links.

Høringssvar kan også sendes med post, mrk. ’Rønne Havn – Etape 4’, til: 

Plan

Skovløkken 4, Tejn

3770 Allinge

 

Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.

Dine bemærkninger skal indsende senest den 9. februar 2024.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.