journalnummer 2023-141412

Screening af støjskærm ved Knudshoved

22-12-2023

Trafikstyrelsen har den 08.12.2023 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt om opsætning af støjskærm ved Knudshoved i Nyborg.

Trafikstyrelsen har den 08.12.2023 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt om opsætning af støjskærm ved Knudshoved i Nyborg.

Formålet med projektet er at beskytte området ved Knudshoved mod støjgener fra motorvejen. Der er valgt at etablere støjskærm ved hel-årsboligerne, da det er dem, der generes mest af støj fra motorvejen.

Der er på nuværende tidspunkt også etableret en 3 - 4 meter høj støjvold før afkørselsrampen og den eksisterende støjskærm. Den nye støjskærm etableres på toppen af støjvolden for at øge den støjdæmpende effekt for de omkringliggende boliger.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i bekendtgørelse af lov om offentlige veje nr. 421 af 25/04/2023

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 116 beliggende ca. 350 m. fra projektområdet.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 26/1-2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-141412.