Journalnr. 2022-062663

Miljøkonsekvensrapport af ny infrastrukturbanegård ved Høje Taastrup

18-01-2023

DSB fremsendte 6. maj 2022 ansøgning om igangsættelse af en frivillig miljøkonsekvensvurdering for en ny infrastrukturbanegård ved Høje Taastrup efter miljøvurderingslovens § 19, stk. 4.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven jf. bilag 2, punkt 10, litra a - anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål og litra c – anlæg af jernbaner. Derfor skal der enten foretages en screening eller en frivillig miljøkonsekvensvurdering. Eftersom DSB har vurderet, at der kan forventes flere mulige miljøpåvirkninger, anmodes hermed direkte om frivillig miljøkonsekvensvurdering.

Trafikstyrelsen er myndighed jævnfør bekendtgørelse 286 af 03. marts 2022. Heraf fremgår delegation af kompetence i kapitel 6 a i jernbaneloven til DSB i forbindelse med etablering af ny infrastrukturbanegård i Høje Taastrup.

Ny Infrastrukturbanegård (NISB) i Høje Taastrup skal anvendes som primær base for store banefornyelsesprojekter i hovedstadsområdet og dele af Sjælland. Den skal kunne håndtere alle de opgaver, der vil være i forbindelse med et fornyelsesprojekt, samt mindre vedligeholdelsesprojekter i begrænset tidsrum. Den skal være indrettet, så det i vidt omfang er muligt at arbejde om natten uden konsekvenser for anlæggets omgivelser.

Blandt de arbejder, der stiller krav til infrastrukturbanegårdens størrelse og indretning, er oplag, håndtering, læsning og losning af store mængder materialer af bl.a. skærver, jord, grus og bagharp. Derudover skal der håndteres bl.a. skinner, sveller og sporskifter, som ligeledes stiller krav til indretning af infrastrukturbanegården og tilslutningssporene. Det er særligt transport af lange skinnestrenge, der stiller krav til radius i tilslutningsporet. Der skal håndteres både nye materialer til indbygning samt gamle materialer til bortskaffelse. Der vil være omfattende transport til og fra anlægget via både vej og bane.

På infrastrukturbanegården vil der skulle foregå støjende aktiviteter i forbindelse med bearbejdning af materialer blandt andet i forbindelse med håndtering af skærver og skinner. Udover transport og oplag af materialer skal der også være plads til opstilling af skinnekørende materiel.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. marts 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-062663.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.