Ansøgning om havneændring i Køge Havn – Jack-up i Køge Havn

2023

Trafikstyrelsen har den 27/06-2023 modtaget ansøgning fra Sweco på vegne af Køge Havn om omdannelse af dele af Køge Unitterminal til pre-assembly area for havvindmøller til Aflandshage vindmøllepark.

Projektet indebærer at havbunden forstærkes lokalt, for at tillade anløb af jack-up skibe der skal sejle komponenterne ud og installere vindmøllerne, samt at dele af den eksisterende Køge Unitterminal omdannes til opbevaringsområde for delkomponenter til havvindmøller.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13a.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Trafikstyrelsen er myndighed for forstrækningen af havbunden til Jack-up. Køge Kommune er myndighed for projektet på land, opbevaringsområdet for delkomponenterne til havvindmøller.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 147, Ølsemagle Strand og Staunings Ø som ligger ca. 2 km væk fra projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 19/8-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2023-13990.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 14-08-2023