Journalnummer 2023-128747

Projektjusteringer - Ny bane på Vestfyn

03-05-2023

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense til Kauslunde.

Trafikstyrelsen har den 14. april 2023 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om justering af projektet for en ny bane over Vestfyn. Projektændringerne er blevet aktuelle i forbindelse med detailplanlægningen af banen. Ændringerne fremgår af projektbeskrivelsen og de enkelte delstrækninger fremgår af bilagskortene. 

Der er ikke Natura 2000-områder, der berøres af ændringerne. 

Af Lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn (2019/1 LF 14) fremgår det, at ved ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet finder reglerne om ændringer eller udvidelser af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter anvendelse. Trafikstyrelsen således ansvarlig myndighed for sagsbehandling af projektet, herunder at vurdere om ændringerne kan have miljømæssige konsekvenser.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 5. juni 2023 til vvm@trafikstyrelsen med henvisning til journalnummer 2023-128747.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 06-09-2023