journal nummer 2023-159845.

Ansøgning om redningsstation i Thorsminde havn

2023

Forsvarets Ejendomsstyrelse ønsker at etablere en redningsstation i Thorsminde Havn.

Projektet er omfattet af havnelovens § 2 og kræver derfor tilladelse fra Trafikstyrelsen forud for etablering.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne, jf. § 2 i lov om havne. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10 e.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Projektet er beliggende i nærheden af Natura område N65 - Nissum Fjord, der består af EU-habitatområde H58 og EU-fuglebeskyttelsesområde F38; og N220 - Sandbanker ud for Thorsminde, der består EU-habitatområde H254. Det er i projektbeskrivelsen dokumenteret, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15-12-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2023-159845.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 14-11-2023