Arkæologiske boringer i Københavns Havn

18-10-2023

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af den 17. oktober 2023 fra Metroselskabet I/S, om tilladelse til udførelse af arkæologiske boringer i Københavns Havn.

I forbindelse med forundersøgelser til den kommende M5-metrolinje har Metroselskabet behov for at udføre arkæologiske boringer i søbund syd for Prøvestensbroen (8 boringer), i Prøvestenskanalen (3 boringer) og i Margretheholms Havn (4 boringer). Boringerne udføres i søbund i maksimalt 6 meters dybde med fokus på post-glaciale aflejringer. Boringerne udføres fra et søfartøj og ved at nedvibrere rør i udtagelse af sedimentkerner, som senere undersøges for arkæologiske spor. Der efterlades ikke udstyr eller materialer på søbunden efter udtagelse af kerneprøverne.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Desuden varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Der vil træffes afgørelse efter Søhøjhedsretten.

 

Præcist tidspunkt for udførelse af de arkæologiske boringer vides endnu ikke, dog forventes projektet at blive udført fra d. 1/12/2023 – 31/12/2024.

Projektområdet er i dag anvendt til kommercielt brug (ved Prøvestenen) og rekreativt område (Margretheholms Havn).

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 142 Saltholm og omliggende hav og ligger 4 km øst for boringerne.

Natura 2000 området er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af natur-typer og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelse af spættet sæl samt ynglefugle, edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dvægterne og havterner og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn. Det vurderes, at udtagning af boreprøver ikke vil påvirke miljøet og Natura 2000-området væsentligt.

Boringerne er placeret i vandområde ”Nordlig Øresund” vandområde 6 og boringerne forventes ikke at påvirke den økologiske eller kemiske tilstand i vandområdet.

Der forventes ikke at være nogen støjgener eller overskridelser af grænseværdierne som følge af boringerne, der sker ved nedvibrering af rør i søbunden.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen, bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. november 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til sagsnummer 2023-156452.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 17-11-2023