sagsnummer 2024-179385.

Geotekniske boringer ved Sydhavnskrydsningen

12-04-2024

Trafikstyrelsen har den 10. april 2024 modtaget en fuldt oplyst ansøgning fra HOFOR A/S, om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i forbindelse med fastlæggelsen af linjeføringen af en styret underboring under Sluseløbet.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Desuden varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

I forbindelse med etableringen af en kølecentral på HOFOR’s areal på Amagersiden, ønsker HOFOR at etablere to distributionsledninger fra centralen til kunder på Sjællandssiden. Der skal udføres tre boringer fra en Jack-up flåde. Boringerne udføres i 8” og fortsættes til ca. 10 meter i klak. Den forventede slutdybde er 15 meter under havbunden. Opbores materiale hjemtages og køres til jorddeponi. Borehullerne lukkes med blanding af cement og bentonit. Projektet forventes påbegyndt den 01-06-2024 og afsluttet den 30-06-2024.

Nærmeste Natura 2000-områder er N143 ”Vestamager og havet syd for” og N142 ”Saltholm og omliggende hav”. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende materiale, at der ikke vil være væsentlig påvirkninger på udpegningsgrundlaget for Natura-2000, samt at den økologiske funktionalitet opretholdes.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 26. april 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc. ntei@trafikstyrelsen.dk med henvisning til sagsnummer 2024-179385.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.