Afgørelse om VVM-pligt for etablering af overhalingsspor og vendespor ved Kalvebod

06-02-2024

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet er omfattet af VVM-pligt og derfor kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), da der er behov for yderligere redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved gennemførsel af projektet.

Trafikstyrelsen har den 19-09-2023 modtaget to fuldt oplyste ansøgninger om etablering af henholdsvis overhalingsspor (O-3) og overhalingsspor samt vendespor (O-4) mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. Projekterne er placeret ved den eksisterende bane, der ligger i en forholdsvis dyb afgravning, der er afsluttet med en støjvold. Projektet er placeret i Københavns Kommune.

Formålet med løsning O-3 er at etablere et anlæg bestående af et overhalingsspor til godstog mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. Løsningen betyder, at der vil være 3 spor på strækningen, hvor der i dag er 2 spor.

Formålet med løsning O-4 er at etablere et anlæg bestående af to overhalingsspor til godstog mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. Løsningen betyder, at der vil være 4 spor på strækningen, hvor der i dag er to spor.

 

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 143, Vestamager som ligger ca. 450 meter syd for projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Trafikstyrelsen er miljøvuderingsmyndighed ved etablering, udvidelse og ændring af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter jf. jernbaneloven (LOV nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).  Det er på den baggrund Trafikstyrelsen, der skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og vurdere om projektet kan tillades.

Projektet ansøges efter jernbanelovens § 38 b, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 427 af 21. april

2023 om delegation af kompetencen i kapitel 6a i jernbaneloven til Sund & Bælt Holding A/S. Projektet er en del af Infrastrukturplanen 2035 og projektet forventes vedtaget ved anlægslov.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, gennemføres en offentlig høring vedrørende projektet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20/10-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-142579 og 2023-141444.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 19-06-2024