Etablering af servicekaj i Thorsminde havn

2024

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning fra Thorsminde havn om etablering af servicekaj i Thorsminde havn.

Trafikstyrelsen har den 30.01.2024 modtaget ansøgning fra Rambøll på vegne af Thorsminde havn om etablering af servicekaj i Thorsminde havn. Servicekajen etableres i traceét af en eksisterende stenkastning og slæbesteder. Kajen har en længde på ca. 100 meter og hertil ca. 20 meter fløjspuns i overgangen mellem land og vand.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen er ligeledes myndighed for screening for VVM-pligt for projekter i erhvervshavne jf. §7 og §13 i bekendtgørelse nr. 517 af 24.marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administrationen af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havn.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 220 ”Sandbanker ud for Thorsminde”- 1,8 km i fugleflugt fra projektet. Området er udpeget som habitatområde og ligger i Vesterhavet knap 2 km vest for Nissum Fjord og har et areal på knap 64 km2. Området er alene udpeget pga. den marine naturtype "sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand" og består af flere adskilte sandbanker på cirka 10-20 meters vanddybde. Sandbankerne udgør et areal på ca. 20 km2. Nærmeste terrestriske natura2000 område ligger 100 meter væk.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.I

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13.marts 2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc louj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-169521.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.