Journalnummer 2023-158571

Omlægning af fiberforbindelse, Enghave brygge

22-01-2024

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning fra Nordic Marine Service A/S om omlægning af fiberforbindelse ved Enghave Brygge i Københavns Havn.

Trafikstyrelsen har den 27.11.2023 modtaget ansøgning fra Nordic Marine Service A/S om omlægning af fiberforbindelse fra Enghave Brygge til Nokken. Der er modtaget yderligere oplysninger i sagen den 08.01.2024.

Trafikstyrelsen varetager statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 143 (Vestamager og havet syd for) er beliggende ca. 600 meter syd for projektområdet. Natura 2000-område nr.143 består af habitatområde nr. 127 Vestamager og havet syd for og fuglebeskyttelsesområde nr. 111 Vestamager og havet syd for.

Området er specielt udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanke, lagune og bugt, samt på land naturtyperne strandeng og grå/grøn klit, samt levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som troldand, skarv, bramgås og lille skallesluger.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 31. januar 2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc louj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-158571.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 01-03-2024