journalnummer 2023-156417

Afgørelse om at perronhævning på Brønderslev Station er ikke VVM-pligtig

04-01-2024

Trafikstyrelsen har den 10. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra Banedanmark om perronhævning på Brønderslev Station. Projektet er omfattet af jernbanelovens bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Projektet er en del af Infrastrukturplan 2035, som blandt andet indeholder en pulje til øget tilgængelighed. Projektet omfatter en afkortning af perronen så, at den fremtidige perronlængde forkortes fra 289 meter til 130 meter. I forbindelse med afkortningen ændres perronhøjden til 55 cm og der udføres afvandingsarbejder, ledningsarbejder, stærkstrømsarbejder, apteringsarbejder, belægningsarbejder og nødvendig justering af sporet. Brønderslev Station er beliggende på jernbanestrækningen mellem Aalborg og Hjørring. Projektområdet anvendes i dag til perron og der ændres ikke på områdets anvendelse. Projektet er forventet påbegyndt den 27-07-2024 til den 07-10-2024.

Arbejdet udføres i hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. Anlægsarbejdet vil strække sig på omkring halvanden måned, og vil foregå inden for en periode med sporspærring på 50 dage. Det forventes ikke at der skal søges dispensation for støjende aktiviteter på baggrund af Brønderslev Kommunes Regulativ for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 12, Store Vildmose som ligger ca. 6 km for projektområdet. Området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arter: Højmose, skovbevokset tørvemose, nedbrudt højmose, indlandssalteng og tidvis våd eng samt odder, havlampret og hedepletvinge.

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for projektområdet eller på de tilstødende arbejdsarealer. De nærmest registrerede bilag IV-arter er fundet ca. 600 m østnordøst for

Brønderslev Station. Nærmeste § 3-beskyttede område er den nærtliggende sø, der fungerer som regnvandsbassin og hvor der afvandes fra spor, lokaliseret 100 m nordvest for perronen. Projektet medfører ændret afvanding og påvirker derudover ikke dette område.

 

Da Trafikstyrelsen er miljøvuderingsmyndighed ved etablering, udvidelse og ændring af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter jf. jernbaneloven (LOV nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven), er det Trafikstyrelsen der skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og vurdere om projektet kan tillades. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 13 a.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 23. november 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-156417.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 19-06-2024