journalnummer 2024-177141

Etablering af Flydende anlæg i Københavns Havn

18-03-2024

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning fra GoBoat ApS om etablering af flydende anlæg på matrikel 377c, Kongens Enghave, København i København Havn.

Trafikstyrelsen har den 26/02/2024 modtaget ansøgning fra GoBoat ApS København Havn. GoBoat ønsker i samarbejde med Danica Ejendomme at etablere et flydende anlæg der giver mulighed for at udøve bæredygtig sejlads med 10 i alt elektriske både. Anlægget produceres på land og løftes i vandet hvorefter det forankres.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven. Trafikstyrelsen er ligeledes myndighed for screening for VVM-pligt for projekter i erhvervshavne jf. §7 og §13 i bekendtgørelse nr. 517 af 24.marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administrationen af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havn. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Projektet ansøges efter bilag 2 punkt 10e.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 143 beliggende 363 meter i fugleflugt fra projektet. Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger. Der er ikke registeret nogle bilag-IV arter i eller i umiddelbar nærhed af projektområdet.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 4.april 2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc louj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-177141.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 29-04-2024