journalnummer 2024-171489

Etablering af udløbsbygværk i Skudeløbet

13-03-2024

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning fra HOFOR om etablering af udløbsbygværk i Skudeløbet, Københavns Havn, til udledning fra to bassiner til håndtering af regnvandsopblandet spildevand ved større regn hændelser.

Trafikstyrelsen har den 07-03-2024 modtaget ansøgning fra HOFOR om etablering af udløbsbygværk i Skudeløbet, Københavns Havn, til udledning fra to bassiner til håndtering af regnvandsopblandet spildevand ved større regn hændelser.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven. Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Denne ansøgning behandles efter statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn. Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omkringliggende hav) er beliggende ca. 7,5 km sydøst for projektområdet. Natura 2000-område nr.142 består af habitatområde nr. 126 og fuglebeskyttelsesområde nr. 110. Natura 2000-område nr. 143 er beliggende 8,3 km syd for projektområdet.  Natura 2000-område nr. 142 er specielt udpeget for at beskytte de marine naturtyper lagune og kalkoverdrev, samt tilstedeværelsen af sæler og marsvin og deres levesteder. Følgende ynglefugle fremgår af områdets udpegningsgrundlag: edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, rørhøg, mosehornugle, dværgterne, fjordterne, rovterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand, skeand, krikand, vandrefalk, hjejle og havørn.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11.april 2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc louj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-171489.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.