Grøn buspulje til regionale busser og øer

Tildelte

Kontakt os

Folketinget har afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2020 til fremme af CO2-reducerende busser.

Puljens størrelse Der afsættes i alt 75 mio. kr. i 2020.
Ansøgerkreds Regioner samt af ø-kommuner uden bro eller landfast forbindelse

Hvem kan søge?

Regioner samt ø-kommuner uden bro eller landfast forbindelse.

Ansøgerkredsen er ø-kommuner uden bro eller landfast forbindelse og regioner.

Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgerberettigede i samarbejde med andre parter, der udfører offentlig servicetrafik.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der kan søges om tilskud til fremme af CO2-reducerende busser, som eksempelvis kører på el, brint, biogas eller biodiesel.

Der kan søges om tilskud til busser, der udskiftes (indgås kontrakt om) i både 2020 og første halvår 2021. Formålet med kørslen skal være offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. 

 

Der kan søges om medfinansiering til merudgiften ved omstilling til CO2-reducerende busser, fx etablering af el-forsyningsanlæg, tankningsanlæg til biogas, biodiesel eller brint, indkøb af grønne busser etc., samt til eventuelt øgede driftsudgifter.

 

Tilskuddet kan udgøre op til 75 pct. af forskellen mellem at benytte grønne busser sammenlignet med at købe den tilsvarende bustrafik med traditionelle dieselbusser.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der er en egenfinansiering på mindst 25 pct., dvs. at ansøgeren skal bidrage med mindst 25 pct. af merudgiften ved den grønne omstilling i det konkrete projekt.

Egenfinansieringen omfatter det samlede projekt, herunder projektering og forundersøgelser. 

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningsfristen var den 30. september 2020.

Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgningsberettigede kan søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med oplysninger om følgende indhold:

  • projektets indhold,
  • projektets start- og sluttidspunkt,
  • projektets forventede CO2-reduktion, projektets forventede emissionsreduktion
  • antallet af passagerer, der påvirkes af projektet,
  • det ansøgte beløb og samlede omkostninger ved projektet fordelt på eventuelle forundersøgelser og selve projektet.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Der prioriteres mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

  1. Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone.
  2. Nedbringelse af øvrige emissioner.
  3. Acceleration af grøn omstilling.
  4. Geografisk spredning.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag