Radiocertifikat

Om radiocertifikater

Der er forskellige typer radiocertifikater

 • Et GEN certifikat giver dig ret til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med IFR- og VFR-flyvning. Med en tillægsprøve kan du få udvidet certifikatet, så det også må anvendes til kommunikation på dansk.
 • Et BEG certifikat giver dig ret til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.
 • Et N-BEG certifikat giver dig ret til inden for dansk område at foretage dansksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj.
 • Et N-JOR certifikat giver dig ret til inden for dansk område at foretage radiokorrespondance fra en luftfartsstation (f.eks. en boreplatform) eller fra et luftfartøj, hvis det opholder sig på jorden. Der findes forskellige typer af N-JOR certifikater, og det kan du læse mere om i BL 6-08.

Hvordan kan du få et radiocertifikat?

Du skal gennemføre et undervisningsforløb på et godkendt uddannelsessted som f.eks. en flyveklub eller en flyveskole. Du skal også bestå en eksamen overfor en kontrollant.

Et radiocertifikat skal vedligeholdes

Du må kun anvende dit radiocertifikat, hvis du har en gyldig sprogniveaupåtegning til det relevante sprog.

Et radiocertifikat er et selvstændigt certifikat

Danmark er i kraft af sit medlemskab i FN underlagt Den Internationale Telekommunikations Union (ITU).

ITU koordinerer udnyttelse af radioteknik inden for FN-medlemslandenes geografiske områder og kræver i radioregulativets artikel 37, at den enkelte nationalstat eksaminerer og certificerer personer, der bruger radiosendere.

For luftfartspersonale har den danske telemyndighed delegeret certificeringsopgaven til luftfartsmyndigheden. Brugere af luftfartsradiotelefoni får således udstedt et selvstændigt certifikat (ud over f.eks. pilotcertifikatet), der dokumenterer deres rettighed som krævet af ITU.

Ombytning

Du har stadig mulighed for at få byttet radiocertifikatet. I forbindelse med implementeringen af ICAO sprogkravene i begyndelsen af 2008, blev alle gamle radiocertifikater og radiobeviser byttet med nye.

Hvordan kan du se om du har et nyt radiocertifikat?

Det er kun de nye radiocertifikater, der har to separate sider. På den sidste side er der en række felter, hvor der er plads til at skrive, hvilken sprogniveaupåtegning du har, og hvor længe den er gyldig.

Alle de nye radiocertifikater er udstedt fra 2008 og frem.

Alle andre radiocertifikater eller radiobeviser er ikke længere gyldige.

Ombytning af Radiocertifikat

Du bedes indsende en kopi af dit gamle radiocertifikat eller radiobevis til Trafikstyrelsen på e-mail. Et radiocertifikat kan kun udstedes med en gyldig sprogpåtegning til det relevante sprog. Længere nede på denne side kan du se kravene til udstedelse og fornyelse af sprogniveau samt hente formularen til fornyelse af sprogniveau. Formularen skal medsendes som bevis på opnået sprogniveau ifm. ombytning af Radiocertifikat.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Sprogniveau

Med virkning fra 2008 har luftfartbranchen indført krav til brugere af luftfartsradio om at demonstrere evne til at kommunikere - kaldet sprogniveauvurdering (language proficiency).

Inden for EU kræves evne til at kommunikere ved hjælp af et standardiserede sprogsæt, ICAO standard fraseologi, og evne til at kommunikere i klar tale på det sprog, der benyttes på luftfartsradioen.

I Danmark er kravet tilknyttet radiocertifikatet, og alle indehavere af et radiocertifikat har tilknyttet en karakter (4, 5 eller 6) som udtryk for deres evne til at kommunikere på det sprog, der er tilknyttet radiocertifikatet - kaldet sprogniveau.

Sprogniveau 4 eller 5 skal fornys

Et sprogniveau 4 skal fornys inden for fire år, og et sprogniveau 5 skal fornys inden for seks år. Du skal derfor sørge for at forny dit sprogniveau senest den dato, der er angivet i dit radiocertifikat. Du må nemlig kun anvende dit radiocertifikat, hvis du har et gyldigt sprogniveau.

Ved fornyelse af dit sprogniveau i Danmark, Grønland eller Færøerne skal du henvende dig til en sprogtestvirksomhed.

Kontakt

Skoler, sprogtestvirksomheder og sprogassessorer skal indsende udfyldte formularer til Trafikstyrelsen på e-mail.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Mere information

Sprogassessor

Uddybning af reglerne for sprogassessorerautorisationer

Regler for sprogassessore er beskrevet i BL 6-08, afsnit 12. Reglerne angiver blandt andet, at:

 • en indehaver af et gyldigt radiocertifikat kan få en autorisation til at udføre sprogniveauvurderinger.
 • for at få autorisationen kræves det, at man gennemfører et kursus i bedømmelse af sprogniveau. Dette kursus afholdes hos de sprogtestvirksomheder, der er godkendt af Trafikstyrelsen til at udføre denne træning.
 • Autorisationen som sprogassessor er gyldig i 6 år.
 • For at forny en autorisation som sprogassessor kræves, at man gennemgår et kursus i bedømmelse af sprogniveau og demonstrerer sine færdigheder i at vurdere sprogniveau over for Trafikstyrelsen.

I BL 6-08, afsnit 12, pkt. 12.1.b, omtales et kursus i bedømmelse af sprogniveau, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Et sådant kursus er ikke nærmere defineret. Et oplæg til et sådan kursus vil blive godkendt, hvis det indeholder undervisning og examination i følgende:

 • Assessorrollen, herunder hvordan det undgås at påvirke en aspirants præstation.
 • ICAO holistic descriptors i relation til sprogniveauvurdering.
 • Definitioner brugt i ICAO language proficiency rating scale.
 • ICAO standard fraseologi, jf. ICAO DOC 9432 og BL 7-14.
 • Praktiske øvelser i sprogniveauvurdering.
 • Administrative procedure knyttet til dokumentering af sprogniveauvurdering.

Kurset skal indeholde en angivelse af planlagt tidsforbrug for hver aktivitet. Der kan udarbejdes korterevarende kurser, der forbeholdes fornyelse af gyldige sprogassessorautorisationer.

Kravet i BL 6-08, stk. 12.c om, at sprogassessoren skal demonstrere færdigheder over for Trafikstyrelsen, kan opfyldes på følgende måde:

 1. Trafikstyrelsen overværer og godkender den afsluttende del af et godkendt assessorkursus, hvor aspiranterne demonstrerer evne til sprogniveauvurdering under en øvelse eller en prøve, eller:
 2. Aspiranten udfører sin første sprogniveauvurdering under overværelse og efterfølgende godkendelse af Trafikstyrelsen, eller:
 3. Ved efter forudgående aftale at sende en videooptagelse, der tilfredsstillende gengiver assossorens første sprogniveauvurdering i lyd og billede, som efterfølgende godkendes af Trafikstyrelsen.

Sprogtest foretaget i udlandet

Danmark anerkender sprogtest, der er foretaget efter de europæiske certifikatregler for luftfartspersonale.

For at en sprogtest, der er foretaget i et andet europæisk land, kan anerkendes, forudsættes det, at den person, der udfører bedømmelsen, er trænet og autoriseret specifikt til denne opgave.

Desuden forudsættes, at vurderingen foretages på vegne af en organisation, der er autoriseret af luftfartsmyndigheden til at foretage sprogtest på luftfartspersonale.

Personer, der har foretaget sprogtest i udlandet, skal sammen med personen, der foretager testen, udfylde formularen og sende den til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Information til skoler

Hvem må uddanne?

Uddannelse til radiocertifikater skal foregå ved en godkendt uddannelsesvirksomhed.

Skoler, der er godkendt som ATO (Approved Training Organisation) efter ORA.ATO.230, eller ATS-skole (Air Traffic Service), kan blive godkendt til at uddanne til alle typer af radiocertifikater.

Skoler, der er godkendt som ATO (Approved Training Organisation) efter ORA.ATO.130, kan blive godkendt til at uddanne til GEN, BEG og NBEG radiocertifikattyperne.

Skoler, der er godkendt som DTO (Declared Training Organisation) efter DTO.GEN.230, kan blive godkendt til at uddanne til BEG og NBEG radiocertifikattyperne.

Læs om krav til elever, undervisere og skoler i "Vejledning om radiocertifikater".

Information om prøvebestilling

Skoler og undervisere kan bestille radioprøver via Trafikstyrelsen ved at sende en e-mail til nedenstående adresse.

Trafikstyrelsen
Radio

radio@trafikstyrelsen.dk

Med henblik på rimelig udnyttelse af Trafikstyrelsens ressourcer, forefindes der et minimumskrav på antal af elever til radioprøver. Alle prøver vest for Storebælt forudsætter minimum fire personer til prøve og øst for Storebælt minimum to personer til prøve.

Der tilstræbes i videst muligt omfang at sammenlægge prøvedatoer hos forskellige skoler og undervisere vest for Storebælt. 

Skoler og undervisere kan også bestille radioprøver hos Trafikstyrelsens eksterne radiotelefonistkontrollanter ved at kontakte dem direkte. Du finder kontaktoplysninger her nedenfor.

Ole Moldt Jensen
Aarhus
Tlf..: +45 2249 2816

olemoldtjensen@gmail.com

Tobias Vig Laursen
Aarhus
Tlf..: +45 2237 2267

tobias.vig@gmail.com

Oplys ved prøvebestillingen:

 • Radiocertifikattype der ønskes
 • Antal prøvedeltagere
 • Sted hvor prøven afholdes
 • Kontaktperson vedrørende prøven

Vær opmærksom på, at prøven først anses aftalt, når skolen har modtaget en e-mail, hvor det tydeligt fremgår, at en aftale er indgået.

Senest opdateret 23-08-2023