Journalnummer TS6040103-00039

Etablering og udgravning af kanaler på Trælastholm i Københavns Havn

04-02-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede to ansøgninger af 19. december 2018 med bilag fra UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S, om tilladelse til etablering og udgravning af Roerkanal og Frokostkanal samt renovering af Trælastkaj.

Vedhæftede ansøgninger er begge i forbindelse med udvikling af Trælastholm i Nordhavn, lokalplan 499.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg og uddybning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. februar 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00039.