Journalnr. TS6040103-00041

Udvidelse af opgravning i Fordgraven i Københavns Havn i forbindelse med kanalbyggeri

01-03-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 11. januar 2019 om tilladelse til uddybning af Fordgraven i Københavns Havn foran kajen langs med kajen.

Ansøgningen er indsendt med bilag fra NIRAS på vegne af Danica Ejendomme Aps om tilladelse til uddybning af Fordgraven i Københavns Havn foran kajen langs med kajen til kote -1,0 m og en uddybningsmængde på ca. 500 m3.

Ifølge ansøgers oplysning vil der uddybes fra land med en gravemaskine med lang arm, der vil uddybes bag et siltgardin, og det uddybede materiale bortskaffes til godkendt modtager. Ansøger oplyser, at kajvæggen er forberedt til at der uddybes til kote -2,0 samt at kanalerne igennem Sluseholmen endnu ikke er udgravet, hvorved sediment ikke kan spredes den vej.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13. februar til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00041.