Journalnr. TS50802-00050

Hævning af højspændingsmaster ifm anlæg af Københavns letbane

18-12-2020

Københavns letbane har 9. november 2020 anmeldt ændring af letbaneprojektet i form af hævning af to højspændingsmaster ved krydsningen mellem Søndre Ringvej og Køge Bugt motorvejen.

Københavns letbane har 9. november 2020 anmeldt ændring af letbaneprojektet i form af hævning af to højspændingsmaster ved krydsningen mellem Søndre Ringvej og Køge Bugt motorvejen.

Projektet omfatter hævning af 2 stk. 132 kV luftledningsmaster samt forstrækning af tilhørende mastefundamenter. Hævningen er nødvendig, for at der kan opnås tilstrækkelig frihøjde til etablering af Hovedstadens Letbanes køreledningsanlæg. Luftledningerne skal hæves minimum 1,9 meter, for at sikre at letbanens og højspændingsledningerne ikke interferere med hinanden. Dette løses ved at løfte masterne nr. 28 og 29 i hver ende af spændet med præfabrikeret metalskamler på 3,0 meter. De to master står i hhv. Brøndby og Vallensbæk kommuner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal jf. Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om letbanen på Ring 3 (BEK nr. 357 af 02/04/2020) tillade ændringer og udvidelse af letbaneanlægget, samt vurdere om der kan være væsentlige miljømæssige konsekvenser ved ændringen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer ikke på det foreliggende grundlag, at der kan være væsentlige miljømæssige påvirkninger fra projektændringen. Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. december 2020 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50802-00050.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.