Journalnr. TS6040202-00046

Frederikshavn Havneudvidelse

06-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 14. november 2018 fra Frederikshavn Havn om tilladelse til etablering af et nyt havne- og værftsområde.

Projektet indebærer et nyt havne- og værftsareal på ca. 47.000 m2, der etableres i eksisterende havnebassin ved opfyldning af havnebassin og nedrivning af eksisterende Nordre Mole, en lager- og værkstedsbygning på op til 5.000 m2 samt to flydedokke ved havne- og værftsområdet, der vil kunne modtage ca. 50 skibe årligt. Den største af de nye flydedokke bliver ca. 250 x 50 meter og får en højde på 15 meter. Den anden flydedok bliver ca. 180 x 37 meter og får en højde på 11 meter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Projektet er VVM-pligtigt, idet det nye havne- og værftsområde kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons, jf. bilag 1, pkt. 8., b) i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne med senere ændringer.

Der er udfærdiget en miljøkonsekvensrapport for hele projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Rambøll på vegne af Orskov og Frederikshavn Havn i et samarbejde med Frederikshavn Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der foregår på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommunen er ansvarlig for de dele af projektet, der er placeret på land.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hører høringsparter og offentligheden om bemærkninger til rapporten.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 30. oktober 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040202-00046. Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til projektet.                                                

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.