Journalnummer TS50802-00060

Råstofgrav Errindlevvej-Sognevejen

12-04-2021

Banedanmark har anmeldt indvinding af råstoffer i forbindelse med opgradering af jernbanen mellem Nykøbing F og Femern til VVM-screening. Indvindingen er anmeldt som en ændring ift. Femernloven.

I forbindelse med etablering af dobbeltsporet jernbane fra Nykøbing F til Rødby/Femern, skal de eksisterende banedæmninger udvides og på nogle delstrækninger helt genopbygges, hvilket kræver store mængder lerjord. For at minimere udgifterne, undgå kørsel med store mængder jord på landevejene og reducere presset på de eksisterende råstofgrave, er Banedanmark ved at indgå aftaler med en række lodsejere om at købe deres jord langs banen og etablere en række sidetag hvor der kan hentes lerjord. I sidetagene bortgraves lerjorden som så anvendes til opbygning af banedæmningen. Sidetagene er placeret hvor banen ligger i afgravning og der graves maksimalt ned til eksisterende banegrøft, typisk 4-5 m under eksisterende terræn.

Banedanmark er i dialog med Region Sjælland, der er myndighed i forhold til at opnå tilladelse til råstofgravning.

Nærværende ansøgning omfatter sidetagsområdet Sognevejen/Errindlevvej øst for Rødby på Lolland. Området består af 5 mindre delområder på begge sider af banen. Sidetagsområde Sognevejen-Errindlevvej ligger ikke i et graveområde udlagt i Regionplan 2016 eller i kommende råstofplan 2020. Samtlige materialer fra sidetagsområdet skal benyttes til anlæg af banedæmninger i Banedanmarks anlægsprojekt Ringsted-Femern Banen. Det ansøgte indvindingsområde udgør i alt ca. 10,1 ha.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 177; Maribosøerne som omfatter habitatområde H156 og fuglebeskyttelsesområde F87, ligger ca. 5 km østnordøst for sidetagsområdet. Området påvirkes ikke af indvindingen af råstoffer.

Trafikstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Banedanmark er i direkte kontakt til parter, der vurderes at være individuelt berørt af projektet.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 17. maj 2021 med henvisning til journalnummer TS50802-00060.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.