Journalnr. TS50802-00062

Råstofindvending ved Toreby i forbindelse med Femernbælt projektet

25-08-2021

Banedanmark har anmeldt indvinding af råstoffer i forbindelse med opgradering af jernbanen mellem Nykøbing F og Femern til VVM-screening. Indvindingen er anmeldt som en ændring ift. Femernloven.

I forbindelse med etablering af dobbeltsporet jernbane fra Nykøbing F til Rødby/Femern, skal de eksisterende banedæmninger udvides og på nogle delstrækninger helt genopbygges, hvilket kræver store mængder lerjord. For at minimere udgifterne, undgå kørsel med store mængder jord på landevejene og reducere presset på de eksisterende råstofgrave, er Banedanmark ved at indgå aftaler med en række lodsejere om at købe deres jord langs banen og etablere en række sidetag hvor der kan hentes lerjord. I sidetagene bortgraves lerjorden som så anvendes til opbygning af banedæmningen. Sidetagene er placeret hvor banen ligger i afgravning og der graves maksimalt ned til eksisterende banegrøft, typisk 4-5 m under eksisterende terræn.

 

Banedanmark er i dialog med Region Sjælland, der er myndighed i forhold til at opnå tilladelse til råstofgravning.

 

Nærværende ansøgning omfatter sidetagsområdet Åmarksvej 25, 4891 Toreby, som består af et 1,09 ha stor areal lige syd for banen. Sidetagsområde Åmarksvej ligger ikke i et graveområde udlagt i Regionplan 2016 eller råstofplan 2020. Samtlige materialer fra sidetagsområdet skal benyttes til anlæg af banedæmninger i Banedanmarks anlægsprojekt Ringsted-Femern Banen. Der forventes at kunne indvindes ca. 35.000 m3 lerjord på arealet. Det ansøgte område består af landbrugsareal, som under alle omstændigheder eksproprieres permanent af Banedanmark, da det skal tilplantes med sneværnsbeplantning og efterfølgende indgå som en del af banens areal. Anlægsarbejdet på Lolland forventes udført i årene 2022-2024. I disse år forventes råstofgraven at være aktiv i forhold til indvinding inden for perioden 1. april – 1. oktober. Når sidetagsområdet er tømt, lukkes det ned, og arealet reetableres i henhold til efterbehandlings-planen.

 

Natura 2000-område nr. 173; Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor, Hyllekrog-Rødsand, som består af habitatområde H152 samt fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85, F86, ligger ca. 1,6 km syd for sidetagsområdet.. Området påvirkes ikke af indvindingen af råstoffer.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Banedanmark er i direkte kontakt til parter, der vurderes at være individuelt berørt af projektet.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. juni 2021 med henvisning til journalnummer TS50802-00062.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.