Journalnr. 2021-024106

Etablering af råstofgrav ved Strandbyvej

14-12-2021

Trafikstyrelsen har den 8. oktober 2021 modtaget ansøgning fra Banedanmark om etableringen af en råstofgrav ved siden af deres nuværende råstofgrav Engmosen.

Banedanmark har tidligere modtaget tilladelse til etablering af en råstofgrav på markareal syd for Engmosen på Matrikel 2a Nagelsti By, Toreby. Hovedparten af jorden fra denne råstofgrav er blevet opgravet i sommeren 2021 og benyttet til opbygning af ny banedæmning nord for Engmosen. I forbindelse med ekspropriationsprocessen blev Banedanmark i marts 2021 pålagt at købe hele markdelen af matrikel 2a Nagelsti By, Toreby, som den eksisterende råstofgrav Engmosen ligger på. Da Banedanmark fortsat mangler råstoffer til banedæmningerne på Lolland, ønskes det derfor at etablere endnu en råstofgrav øst for den eksisterende råstofgrav. Den nye råstofgrav kaldes Strandbyvej for ikke at skabe forvirring.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i projektet om en fast forbindelse over Femern Bælt og tilhørende landanlæg, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse. Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der i forhold til det oprindelige projekt skal udarbejdes en yderligere miljøkonsekvensvurdering af ændringsprojektet samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 173 som projektet grænser op ad. Natura 2000-område nr. 173 er særligt udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, rev, lavvandede bugter og vige, strandenge samt en række yngle- og trækfugle. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Dette vurderes på baggrund af den tilhørende væsentlighedsvurdering som konkluderer at projektet ikke vil give anledning til ændring i hydrologien, samt at projektet ikke inddrager areal med beskyttet naturtyper fra udpegningsgrundlaget.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. november med henvisning til journalnummer 2021-024106.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.