Journalnr. TS6040203-00190

Udvidelse af Vordingborg Havn etape 5a

09-11-2021

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 17. maj 2021 fra Vordingborg Havn om udvidelsens etape 5a.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 17. maj 2021 fra Vordingborg Havn om udvidelsens etape 5a. Etape 5a er en del af en større udvidelse af Vordingborg Havn, som på baggrund af en VVM-redegørelse, principielt blev tilladt af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen i 2015

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand beliggende 2,6 km vest for projektområdet. Natura 2000-område nr. 173 er udpeget på baggrund af en væsentlig forekomst af lavtvandede naturtyper og dertil hørende arter. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag at den udarbejdede miljøkonsekvensrapport fra 2025 fortsat er dækkende som dokumentation for at havneprojektet ikke medfører risiko for væsentlige negative påvirkninger af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for det nærtliggende Natura 2000-område.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 29. juni 2021 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00190.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.