Journalnr. 2021-013440

Renovering af kaj nr. 573, Christianshavns Kanal

12-10-2021

Trafikstyrelsen har den 18. august 2021 modtaget ansøgning fra G/F Appelbys Plads om tilladelse til renovering af kaj nr. 573 i Christianshavns kanal.

Undersøgelser af den eksisterende kajkonstruktion langs Kaj 573 i kanalen viser, at konstruktionen er i meget dårlig forfatning. For at sikre at konstruktionen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand påtænkes kajen renoveret.

Kajen sikres med borede jordankre, hvorved at det ikke skal foretages opbrydning af den eksisterende belægning. Jordankrene monteres på konsoller i indadgående spunsbugter. Den nye kajvæg placeres i direkte forlængelse af den eksisterende kaj på den forudgående strækning øst herfor (Kaj 574). Der vil derfor ske en fremrykning af kajforsiden på ca. 1,65 m i den østlige ende. I den vestlige ende placeres den nye spunsvæg så tæt det er muligt på eksisterende bolværk, med hensyn til tolerancer. Dette vurderes til at være tilsvarende metode som er anvendt på de øvrige kajstrækninger.

Arbejdet planlægges udført i perioden dec. 2021-jun 2022.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafikstyrelsen varetager endvidere statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Trafikstyrelsen administrerer endelig Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (Bek. nr. 930 18/06/2020) og skal derfor vurdere, om borearbejdet kan have indflydelse på internationale naturområder (Natura 2000-områder) eller beskyttede arter.

Nærmeste Natura 2000-område er område 143, Vestamager og havet syd for, der ligger ca. 4 km fra området i fugleflugtslinje. Natura 2000-område 143 er både fuglebeskyttelses og habitatområde.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20. september 2021 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2021-013440.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.