Journalnr. 2021-004238

Ændring af afvandingsforholdene i forbindelse med udvidelse af banen mellem Ringsted og Rødby/Femern

09-09-2021

Trafikstyrelsen har 10. juni 2021 modtaget ansøgning fra Banedanmark om ændring af afvandingsforholdene i forbindelse med udvidelse af banen mellem Ringsted og Rødby/Femern.

Trafikstyrelsen har 10. juni 2021 modtaget ansøgning fra Banedanmark om ændring af afvandingsforholdene i forbindelse med udvidelse af banen mellem Ringsted og Rødby/Femern

I forbindelse med genoptagelse af projekteringen i 2020 af Ringsted-Femern banen, fase 2, har det vist sig, at der er behov for at ændre på afvandingsforholdene i forhold til, hvad der er beskrevet og vurderet i tillæg til miljøredegørelsen fra 2014. Ringsted-Femern banen, fase 2 omhandler Kong Frederik IVs bro over Guldborgsund samt udvides af jernbanen fra et til to spor på Lolland.

Denne screening omhandler kun forholdene i Lolland Kommune.

I tillæg til miljøredegørelsen er det forudsat, at der på en række delstrækninger etableres grøftebassiner, hvor tværgående skotter reducerer udledning af overfladevand, eller der etableres grøfteudvidelser. Det har dog vist sig, at det ikke kan lade sig gøre i praksis, da de planlagte skot i banegrøfterne hydraulisk ikke kan regnes hjem, hvilket medfører, at kommunens udledningskrav ikke kan overholdes.

Derfor planlægger Banedanmark, at der skal etableres fem afvandingsbassiner i Lolland Kommune.

Natura 2000-område nr. 117 (H156 og F87) Maribosøerne er beliggende ca. 2,3 km fra det nærmeste afvandingsbassin. Natura 2000-området findes ca. 250 m fra den eksisterende bane. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig ilstedeværelse af følgende naturtyper og/eller arter: Kransnålalge-sø, kalkoverdrev, avneknippemose, rigkær, elle- og askeskov, bredøret flagermus, fjordterne, rørdrum og havørn samt rastende knarand og taffeland.

Det vurderes på det foreliggende grundlag ikke at udpegningsgrundlaget påvirkes ved projektændringerne.

Trafikstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 18. august 2021 med henvisning til journalnummer 2021-004238.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.