Journalnummer 2022-062473

Udfletningsanlæg ved E45 Aarhus N - Randers N

05-08-2022

Trafikstyrelsen har den 8. juli 2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om ombygning af tilslutningsanlæggene Randers N, TSA 39, Randers C, TSA 40 og Sdr. Borup, TSA 43 på E45 ved Randers.

Trafikstyrelsen har den 8. juli 2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om ombygning af tilslutningsanlæggene Randers N, TSA 39, Randers C, TSA 40 og Sdr. Borup, TSA 43 på E45 ved Randers.

Baggrunden for valg af denne løsning er, at der allerede i den nuværende situation opleves betydelig kø og trængselsproblemer i forbindelse med tilslutningsanlæggene ved Randers N og Randers C, hvilket er forhold som forventes forværret i fremtiden. Som en konsekvens af de kapacitetsmæssige udfordringer og tilbagestuvning i nødspor ved de to tilslutningsanlæg opstår der trafiksikkerhedsmæssige problemer på ramperne. Med baggrund i byudviklingen øst og vest for motorvejen forventes ligeledes kapacitetsmæssige problemer ved tilslutningsanlægget ved Sdr. Borup inden for en kort årrække.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-områder er nr. nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk og nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov beliggende hhv. ca. 4, 5 og 3 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 30 er udpeget for at beskytte ådals- og kystnatur, og i kraft af sin størrelse er området af væsentlig betydning for beskyttelsen af en lang række habitatnaturtyper. Område nr. 229 er udpeget for at beskytte en række forskellige skovnaturtyper, hvoraf størstedelen udgøres af elle- og askeskov. Bøgeskove på muld og mor samt blandskov med eg tegner sig for resten.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt til info@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2022-062473.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 20-04-2023