Journalnr. 2022-065030

Ny Ellebjerg - nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen

09-12-2022

Trafikstyrelsen har den 24/10-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark på vegne af Metroselskabet om nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen på Ny Ellebjerg station.

Trafikstyrelsen har den 24/10-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark på vegne af Metroselskabet om nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen på Ny Ellebjerg station.

 Som en del af den generelle udvikling af Ny Ellebjerg station planlægger Metroselskabet at etablere nye perroner ved Øresundsbanen og en gangtunnel under sporene. Konkret indebærer projektet:

  • Etablering af 320 m lange og ca. 3 m brede sideperroner langs Øresundsbanen (spor 21 og 22).
  • Etablering af gangtunnel under Øresundsbanen for enden af de to perroner mod øst, dvs. ved Ny Ellebjerg Station.
  • Trapper og elevatorer, dvs. anlæg i tilknytning til sideperroner og gangtunnel.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

Ansøgere har anmeldt projektet efter §38b, stk. 3 i jernbaneloven, hvilket indebærer at projektet skal gennemgå en miljøvurdering. Bygherre har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3. februar 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-065030

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.