Journalnr. 2021-008313

Havneudvidelse i Fredericia Havn

02-05-2022

Fredericia Havn ønsker at udvide havnen med to nye projekter: forlængelse af kaj 19 samt ny kaj 23 RO/RO-pier.

Fredericia Havn ønsker at udvide havnen med to nye projekter: forlængelse af kaj 19 samt ny kaj 23 RO/RO-pier.

Projektet er VVM-pligtigt jf. hhv. § 15 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt § 8b i bekendtgørelse nr. 517 af 24/03/2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Myndighedskompetencen for miljøkonsekvensvurderingen er fordelt mellem Fredericia Kommune (anlæg på land) og Trafikstyrelsen (anlæg på søterritoriet).

Vedhæftede materiale beskriver forventningerne til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for havneudvidelsen.

Myndighederne beder hermed om evt. kommentarer til afgrænsningsnotatet. Kommentarer bedes indsendt senest den 12. april 2022.

Emner der vedrører anlæg på land bedes indsendt til kommunen@fredericia.dk, med henvisning til ”Fredericia havneudvidelse” og emner der vedrører søterritoriet bedes indsendt til vvm@tbst.dk med henvisning til ”Fredericia havneudvidelse”.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde hos de respektive myndigheder.”