Journalnr. 2022-047381

Etablering af afvandingsbassiner langs Ringsted-Femernbanen i Guldborgsund Kommune

28-03-2022

Trafikstyrelsen har den 21. december 2021 modtaget ansøgning fra Banedanmark om ændring af afvandingsforholdene i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen.

I forbindelse med genoptagelse af projekteringen i 2020 af Ringsted-Femern banen, har det vist sig, at der er behov for at ændre på afvandingsforholdene i forhold til, hvad der er beskrevet og vurderet i tillæg til miljøredegørelsen fra 2014. Ringsted-Femern banen. Den igangværende fase 2 omhandler Kong Frederik IXs bro over Guldborgsund samt udvidelse af jernbanen fra et til to spor på Lolland. Denne screening omhandler kun Guldborgsund Kommune.

I tillæg til miljøredegørelsen er det forudsat, at der på en række delstrækninger etableres grøftebassiner, hvor tværgående skotter reducerer udledning af overfladevand, eller der etableres grøfteudvidelser. Det har dog vist sig, at det ikke kan lade sig gøre i praksis.

Derfor planlægger Banedanmark nu, at der skal etableres 11 afvandingsbassiner i Guldborg Kommune. Overfladevand fra banen afleder via afvandingsbassinerne til §3 beskyttede vandløb. Dette er ikke en ændring i forhold til, hvad der er vurderet på i miljøredegørelsen.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i projektet om en fast forbindelse over Femern Bælt og tilhørende landanlæg, jf. § 4-9 i Femernlovens tilhørende VVM-bekendtgørelse. Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der i forhold til det oprindelige projekt skal udarbejdes en yderligere miljøkonsekvensvurdering af ændringsprojektet samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 173 som et af afvandingsbassinerne ligger lige op ad. Natura 2000-område nr. 173 er særligt udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, rev, lavvandede bugter og vige, strandenge samt en række yngle- og trækfugle. Et andet bassin planlægges 280 m fra Natura 2000-område nr. 177 Maribosøerne. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlagene vil blive påvirket. 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 14. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-047381.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.