Journalnr. 2022-048860

Sandcapping i Skudehavnen - Københavns Nordhavn

18-03-2022

By og Havn har den 10. januar 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at gennemføre en såkaldt ”sandcapping” af Skudehavnen i Københavns Nordhavn.

Ved sandcapping lægges et lag af ler og sand ovenpå havnebunden, således at sedimentet forsegles og ikke fremover kan hvirvles op i vandfasen.

Sandcapping af Skudehavnen er en del af By og Havns vision om byudvikling af København Nordhavn. Skudehavnen forventes i fremtiden at være en central del af Nordhavn og sammen med området ved Levantkaj skal, der etableres et sammenhængende rekreativt areal - ”Parkbåndet”, der tilsammen vil give området en ”grøn profil” og skabe rammerne for et attraktivt uderum.

Da sedimentet i Skudehavn indeholder miljøskadelige stoffer vil, der blive anvendt en skånsom metode til udlægning af ler og sand således, at de forurenende stoffer i sedimentet ikke vil kunne spredes til det omkringliggende område, ved berøring/omrøring af havbunden. Der vil dog opstå en begrænset sedimentspredning ved anlægsarbejdet, da der skal udlægges sand og ler. Skudehavn vil dog under anlægsfasen kunne aflukkes således, at sedimentspredning minimeres og evt. forurenende stoffer bliver indenfor området.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 142 ”Saltholm og omliggende hav” som primært er karakteriseret ved de store, sammenhængende arealer af strandenge og lavvandede havområder samt de dertil knyttede bestande af yngle- og trækfugle samt sæler. Området er udpeget på baggrund af de marine habitattyper; Sandbanke, lagune og rev, samt de terrestriske naturtyper; enårig strandengsvegetation, strandeng og kalkoverdrev. Der er desuden tre arter af marine pattedyr, gråsæl, spættet sæl og marsvin, samt 18 arter af træk- og ynglefugle.

Natura 2000-området påvirkes ikke af projektet.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 25. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-048860.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.