Journalnr. 2022-102097

Ansøgning om tilladelse til etablering af en fløjmur i Hvide Sande Havn

18-11-2022

Den 11. oktober 2022 modtog Trafikstyrelsen en ansøgning om tilladelse til etablering af en fløjmur i Hvide Sande Havn.

Formålet med projektet er et ønske om, at forbedrer de eksisterende forhold.

Fløjmuren opføres som en almindelig skråningsbeskyttelse og vil tage ca. 3 uger at etablerer.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 23. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 63 ” Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen” beliggende ca. 1,5 km fra projektområdet.

Trafikstyrelsen vurderer foreløbigt ud fra det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Det vurderes ligeledes at vandområdeplanerne eller havstrategilovens deskriptorer ikke påvirkes negativt af projektet.  

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. december 2022 til vvm@tbst.dk cc NMIC@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2022-102097.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling