Journalnummer 2022-081819

Ansøgning om etablering af byggefelter i Københavns Havn ved Enghave Brygge

07-10-2022

Trafikstyrelsen har den 8. juli 2022 modtaget vedhæftede ansøgning fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S

 Trafikstyrelsen har den 8. juli 2022 modtaget vedhæftede ansøgning fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Der ansøges om tilladelse til etablering af byggefelter, som afgrænses af spunsvægge og vil være tilgængelige vha. broer. Der etableres kanaler tillige kanaler ved Enghave Brygge. Der ansøges ligeledes om en omlægning af fjernvarmeledninger i projektområdet i anlægsfasen. Ansøgningen er håndteret og indsendt af MOE A/S.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 143 Vestamager beliggende ca. 1.3 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 143 er særligt udpeget for at beskytte Vestamager og havet syd for amager, samt de tilknyttede naturtyper. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. november 2022 til VVM@tbst.dk cc nmic@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-081819

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling