Opgradering af krydstogtsterminal i Aarhus Havn

28-09-2022

Trafikstyrelsen har den 28/9-2022 modtaget ansøgning fra Aarhus Havn om opgradering af havnens krydstogtsfacilitet.

Trafikstyrelsen har den 28/9-2022 modtaget ansøgning fra Aarhus Havn om opgradering af havnens krydstogtsfacilitet.

Det overordnede formål med projektet er at opgradere krydstogtfaciliteten på Mellemarmen i Aarhus Havn således at anløb med større krydstogtskibe bliver muligt. Hidtil har den maksimale længde for skibene været 250 m, med opgraderingen vil det blive muligt at modtage skibe med en længde på op til 319 m. Dette sker, for at Aarhus Havn kan facilitere flere krydstogtsskibe med landstrøm og sikre en bedre udnyttelse af landstrømsinfrastrukturen.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 233, Brabrand Sø med omgivelser, som ligger henholdsvis ca. 4,4 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 233 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af Elle- og askeskov.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 28/10-2022 til vvm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2022-089726
Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 28-11-2023