Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Magtenbølleafløbet

20-09-2022

Trafikstyrelsen har den 13/9-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om udskiftning af jernbaneoverkørsel ved. Magtenbølleafløbet i Skalbjerg.

Trafikstyrelsen har den 13/9-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om udskiftning af jernbaneoverkørsel ved. Magtenbølleafløbet i Skalbjerg.

Banedanmark har i forbindelse med besigtigelse af stenkiste ved jernbaneoverkørsel over Magtenbølleafløbet fundet tydelige tegn på underskylning og materialeflytning under fundamenter og bundsten. Stenkiste og jernbaneoverkørslen skal derfor udskiftes for at undgå, at der sker et brud/kollaps heraf. I forbindelse med udskiftning af stenkisten og jernbaneoverkørslen, restaureres en delstrækning af Magtenbølleafløbet til et mere jævnt og naturligt fald.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 114, Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å beliggende ca. 10 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 114 er udpeget på baggrund af Kransnålalge-sø, Næringsrig sø, Vandløb, Kalkoverdrev, Surt overdrev, Urtebræmmer, Hængesæk, Kildevæld, Rigkær, Skovbevokset tørvemose, Elle- og askeskov. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. (evt. henvisning til væsentlighedsvurdering i ansøgningsmaterialet).

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20/10-2022 til vvm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-094192.
Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.