journalnummer 2023-160187.

Krydsforbedringer på Universitetsboulevarden i Aalborg

2023

Vejdirektoratet har tidligere ansøgt om et samlet projekt, som bestod af 3 mindre delprojekter.

 

Det ansøgte projekt om krydsforbedringer på Universitetsboulevarden er en ombygning af tre rundkørsler og et T-kryds til fire signalregulerende firevejskryds:

  1. Universitetsboulevarden/Hadsundvej/Einsteins Boulevard
  2. Universitetsboulevarden/Langagervej/Niels Bohrs Vej
  3. Universitetsboulevarden/Budumvej
  4. Universitetsboulevarden/Selma Lagerløfs Vej

Ved kryds 1 skal eksisterende stiunderføringer forlænges, og ved kryds 3 skal der etableres en ny dobbeltrettede stiunderføring. Yderligere skal der anlægges fire lokale regnvandsbassiner langs Universitetsboulevarden og Toppentuebækkens gennemstrømningskapacitet skal forbedres omkring krydset Universitetsboulevarden/Hadsund Landevej.

Projektet forventes udført fra september 2024 til 4. kvartal i 2025.

 

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven. Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

 

I projektansøgningen fremgår det, at der ikke udføres grundvandssænkning. Bygherre bemærker at anlægsarbejdet kan udføres inden for rammerne for Aalborg Kommunes støjregulativ, og udføres mest muligt inden for normal arbejdstid (07-17). Dog vil det være nødvendt, at lave trafikreguleringer uden for normale trafikspidsbelastningsperioder, men disse arbejder er ikke støjende.

Anstillingsområderne skal bruges af entreprenøren for at anstille midlertidig arbejdsplads med skurvogne, kontor, kantine og toilet mv. Samt til oplagsplads til materialer, der skal bruges til ombygningen af de fire kryds. Anstillingsområdet ved NAU skal ses som et alternativ til området ved Einsteins Boulevard. 

 

De nærmeste natura 2000-områder er nr.15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, nr.18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, nr.218 Hammer Bakker, nr.17 Lille vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, nr.14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12. januar 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc ntei@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-160187.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.