journalnummer 2023-164789

Miljømæssig vurdering af etablering af støjskærm langs motorring 3

18-12-2023

Vejdirektoratets nationale støjkortlægning har vist, at der på den østlige side af Motorring 3 ved København forekommer en strækning hvor støjniveauet i det tilstødende boligkvarter ligger over de anbefalede grænseværdier for støj (58 dB). På den baggrund etableres en 6 m høj støjskærm for at nedbringe støjniveauet. Strækningen der etableres støjskærm på, er 2 km lang, og er beliggende nord-syd gående langs med motorvejen fra den nord/østlige tilkørselsrampe ved Jyllingevej til den sydlige afslutning beliggende ca. vinkelret ud for Plantagevej i Rødovre Kommune.

Ved Vejdirektoratets etablering, udvidelse eller ændring af statslige vejanlæg og dertil knyttede projekter, der er omfattet af bilag 2, kræves administrativ tilladelse, hvis Trafik- og Byggestyrelsen efter § 17 d har truffet screeningsafgørelse om, at der skal gennemføres en vurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Det er på det foreliggende grundlag Trafikstyrelsens vurdering, at projektet er velbeskrevet i den medsendte projektbeskrivelse, og at der umiddelbart ikke vurderes at være væsentlige miljømæssige gener eller konsekvenser ved gennemførelse af projektet.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 25. januar 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-164789.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 04-03-2024