Journalnummer 2022-092680

Kanal karré P i Sluseholmen

11-01-2023

Trafikstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Danica Ejendomme P/S om bygning af Sluseholmen Kanal syd om områdets byggefelt P.

Trafikstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Danica Ejendomme P/S om bygning af Sluseholmen Kanal syd om områdets byggefelt P.

Området på Sluseholmen Syd blev etableret ved opfyldning i 1930-erne og er tidligere brugt til industri og lagerbygninger. Området er omfattet af lokalplan nr. 310, Tillæg nr. 3 "Teglværkshavnen" vedtaget af Københavns borgerrepræsentation i 2009. Lokalplanen udgør den planmæssige ramme for omdannelse af området til attraktivt integreret byområde, der gør

brug at beliggenheden ved havnen og muliggør etablering af boligøer. Der er i ligeledes udarbejdet et forslag for lokalplan for området, med revideret placering af kanalerne omkring karre P, som er grundlaget for denne ansøgning. Lokalplanen er ikke endelig vedtaget.

På baggrund af lokalplanen skal der etableres en kanalby, hvor området inddeles i boligfelter. Etablering af kanaler sker ved afgravning indenfor nyetablerede spunsvægge. Kanalerne forudsættes udgravet efter at byggeriet er færdiggjort på de omkringliggende øer, således vil området med de kommende kanalerne fungere som køreveje under opførelsen af bygninger. Forbindelsen til søterritoriet vil derfor først ske efter byggeriet er færdigt og kanalerne er udgravet.

Der søges her om etablering af en kanal på i alt ca. 205 meter og der skal udføres i alt ca. 410 m. stålspunsvæg. En delstrækning skal forankres i bagfylden via vandrette stålankerbolte til ankerplader af stålspuns, øvrige strækninger udføres som uforankrede spunsvægge. En del af strækningen udføres, efter aftale med Københavns kommune, med tæt spuns for at hindre udsivning fra bagvedliggende arealer.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) og nr. 143 (Vestamager og havet syd for) beliggende hhv. ca. 12 og 1 km fra projektområdet.

Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og hav-terne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget for de to områder vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13/2-2023 til VVM@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-092680.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.