Ansøgning om sporfornyelse og hastighedsopgradering Langå station samt forberedende arbejder for elektrificering

2023

Trafikstyrelsen har den 02/06-2023 modtaget en ansøgning fra Banedanmark, som planlægger at lave sporfornyelse og hastighedsopgradering samt forberedende arbejder for elektrificering på Langå station.

Trafikstyrelsen gav den 22. januar 2021 tilladelse til hastighedsopgradering og sporfornyelse af strækningen mellem Aarhus-Langå. Banedanmark har i 2022-2023 detailprojekteret sporfornyelse og hastighedsopgradering på Langå station. Anlægsarbejderne tænkes at udføres i 2024 samtidigt med forberedende arbejder til elektrificering på Væthvejbroen der ligger nord for stationen. For at kunne udføre sporfornyelsesarbejder og anlægsarbejder i tilknytning til hastighedsopgradering har projektet behov for en række midlertidige arbejdsarealer. Banedanmark ansøger Trafikstyrelsen om en afgørelse vedrørende VVM-screening for projektændringer af hastighedsopgraderingen og sporfornyelse på Langå station, samt projektændringer for forberedende arbejder til elektrificering ved Væthvejbroen. Ændringerne af projektet i forhold til gennemførte VVM-redegørelse i 2016 omfatter:

  • Udsættelsen af projektet til 2024 betyder bl.a. at kommandoposten bliver overflødig og der indgår rømning og nedrivning af denne
  • Baldakiner, værkstedbygning og perrontunnel nedrives
  • Spor 2 anlægges på pæledæk
  • Nedrivning af gangbro på Langå station er overført til et andet projekt og nedrives ikke samtidigt

 

 

Da Trafikstyrelsen er miljøvuderingsmyndighed ved etablering, udvidelse og ændring af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter jf. jernbaneloven (LOV nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven), er det Trafikstyrelsen der skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og vurdere om projektet kan tillades. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10c.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 229, Bjerre Skov/Haslund Skov og Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk som ligger hhv. 5 km øst for Langå station og 8 km nordvest for Langå station. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 19/8-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-125723.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 20-10-2023