Ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af flydebro i Hanstholm Havn

30-10-2023

Trafikstyrelsen har d. 21-09-2023 modtaget en ansøgning fra Hanstholm Havn om lovliggørelse af en flydebro placeret i bassin 6.

Flydebroen består af fire pontoner, der er løftet ned i bassinet ved hjælp af kran. Broen er fastgjort ved brug af ankerblokke og kæder. Flydebroen er etableret til ca. 20 bådpladser til lystbåde og joller. Projektet blev udført den 14/8 – 17/8.

Nærmeste Natura 2000 område ligger 700 meter væk og er Hanstholm Reservatet, Hanstholmsknuden, Nors Sø og Vandet Sø. Projektområdet og Natura 2000 området er adskilt af dels havnerelateret industriområde og en ca. 40 meter høj skrænt. Det vurderes at der ikke er væsentlige påvirkninger på Natura 2000 området.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10e.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22-10-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2023-149002.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.