journalnummer 2021-000267

Høring af supplerende miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Aarhus Havn

03-04-2024

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole, ny kaj samt to etaper med bagland, som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den nye færgeterminal.

Etableringen af havneudvidelsen kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne det bedst mulige beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres.

Der blev i 2021 udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for Yderhavnen. Efter miljøkonsekvensrapporten lå færdig i oktober 2021, blev den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten afholdt i perioden fra 6. januar til 11. marts 2022. I denne fase indkom der en del høringssvar med spørgsmål og kommentarer, som bl.a. omhandlede havnens behov, klima, det visuelle udtryk og havmiljø.

Myndighederne besluttede, at disse emneområder skulle belyses endnu grundigere overfor offentligheden ved en supplerende miljøkonsekvensrapport.

Med afsæt i input fra høringsperioden, de supplerende undersøgelser og drøftelser med Aarhus Havn blev der den 7. februar 2023 indgået en politisk aftale i Aarhus Kommune om et reduceret Yderhavnsprojekt, som blev døbt ”Marselisborg-Mols modellen” og der blev efterfølgende truffet en Byrådsbeslutning herom den 21. juni 2023. I Hovedforslag Marselisborg-Mols modellen er ydermolen rykket tættere mod land, og bygningshøjder er justeret med henblik på at reducere Yderhavnens visuelle påvirkning. Som konsekvens af den indrykkede ydermole har Hovedforslag Marselisborg-Mols modellen et mindre areal end det tidligere hovedforslag, som er vurderet i miljøkonsekvensrapporten fra oktober 2021.

Den supplerende miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af havnen fremlægges hermed i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er 4. april til 31 maj 2024. Høringssvar stiles til vvm@trafikstyrelsen.dk – angiv venligst journal nr. 2021-000267 som reference.

De bilagsrapporter, der er refereret til i miljøkonsekvensrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Trafikstyrelsen – vvm@trafikstyrelsen.dk. Da dele af miljøkonsekvensrapporten fra 2021 er en del af den aktuelle miljøvurdering fremlægges denne som en del af høringsmaterialet med markering af de stadig gældende afsnit.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre og vil bliver vurderet af Trafikstyrelsen forud for en endelig beslutning om anlægget.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til materialet, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.