Journalnr. TS6040103-00055

Redmolen - midlertidigt opfyld til kranfundament og skurby

21-04-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. november 2019 , om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. november 2019 , om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

I forbindelse med opførelse af 5 bygninger på Redmolen, Nordhavn, ønskes der mulighed for at kunne flytte kranfundamenter og skurbyfaciliteter ud på midlertidige konstruktioner omkring Redmolen.

Arbejdet med etablering af midlertidig udvidelse af Redmolen, samt stålkonstruktion til skurby, forventes opstartet primo 1. kvartal 2020. Fuldstændig fjernelse af alle konstruktioner, samt retablering af eksisterende stenglacis mod nord, forventes afsluttet ultimo 2. kvartal 2023.

Der er tidligere udsendt en lignende høring vedr. bl.a. udvidelse til vendeplads til lastbiler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13. januar 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00055.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.