Journalnr. TS6040102-00019

Kalvebod Brygge skybrudstunnel

19-03-2020

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 29. maj 2018 ansøgt om etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Sct. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge 45 med udløb i Københavns Havn.

Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger blandt andet projektets påvirkning på omgivelserne ift. støj, vibrationer, jord, trafik, luft, overfladevand og vandkvalitet, grundvand og drikkevand, kulturarv, mennesker og sundhed, Landskab og visuelle forhold i anlægs- og driftsfasen. 

På baggrund af klimatilpasningsplanen har Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune sammen med deres respektive forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning i 2012 udarbejdet en skybrudsplan.

Skybrudssikringen af København og Frederiksberg vil bidrage mest til kommunernes ambition om at fremme byens blå og grønne struktur, hvis løsningerne opmagasinerer eller leder vand bort på terræn. Vandmængderne, der skal håndteres, er dog så store, at det ikke er muligt at transportere al skybrudsvand på overfladen i den tætteste del af Den indre bydel. Derfor skal vandet her udledes direkte til havnen via tunnelløsninger. Skybrudsplanen peger derfor på en løsning ved afledning på terræn, og med tunnelløsninger i de dele af byen, hvor det ikke er muligt med overfladeløsninger. Som konkretisering af skybrudsplanerne har Københavns og Frederiksberg kommuner belyst skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover.

Som en del af skybrudskonkretiseringen for de to kommuner skal HOFOR og Frederiksberg Forsyning etablere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - en skybrudsledning fra

Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge.

Myndighederne for dette VVM-projekt er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 2. december 2019.

Høringssvar vedr. udløbsbygværket skal sendes senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journal nr.: TS6040102-00019.

Høringssvar vedr. tunnelanlægget skal sendes til Københavns Kommune.