Journalnr. 2021-033100

Ringsted-Femern - ændringer for anlæg af jernbanebro ved Guldborgsund (Kong Frederik IVs bro)

01-11-2021

Banedanmark har anmeldt en ændring af broprojektet over Gudsborgsund i forbindelse med opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Femern til VVM-screening. Ændringen af broprojektet er anmeldt som en ændring ift. Femernloven.

Banedanmark har identificeret behov for justeringer i forbindelse med anlæg af en ny jernbanebro ved siden af den eksisterende Kong Frederik IV’s Bro over Guldborgsund.

I forhold til det, i Femernloven, godkendte projekt har det vist sig hensigtsmæssigt foretage følgende projektændringer:

- at anvende flydekran(er) til etableringen af broen

- at uddybe et område for anlægsfartøjer, herunder flydekran ned til kote -4,5 m

- at inddragelse af område nord og syd for eksisterende bro for etablering af ankre for flydekran(er)

- at udgrave en rende langs eksisterende bro, hvor de nye bropiller skal etableres ned til maks. kote -6,5 m

De ovenstående udgravningsarbejder er planlagt udført uden etablering af spunsvægge

Endvidere planlægges at

- at etablere oplagringsplads (midlertidig) for de eksisterende kystbeskyttelsessten fra dæmninger, der skal udvides

- at benytte et eksisterende arbejdsområde inkl. adgangsveje på land /ved Engmosen

Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen ved og omkring Kong Frederik IX’s bro vil resultere i potentielle påvirkninger indenfor vandområdet Guldborgsund og Engmosen og hermed indenfor Natura 2000 område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog – Rødsand.

Banedanmark har derfor udarbejdet et tillæg til Natura 2000 konsekvensvurderingen. Samlet vurderes påvirkningerne fra projektet/projektændringerne i tilknytning til anlægget af en ny jernbanebro over Guldborgsund parallelt med den eksisterende Kong Frederik IV’s Bro som værende ikke væsentlige, ligesom der ikke vurderes risiko for skade på Natura 2000 område nr. 173’s integritet og bevaringsmålsætning.

Projektet får behov for klapning af ca. 200.000 m3 sediment, som forventes klappet på enten Kogrunden eller Gedser klapplads. Kogrunden benyttes allerede ifm bygning af den nye Storstrømsbro, mens benyttelsen af Gedser klapplads vil kræve yderligere miljøundersøgelser.

Forholdene omkring klapning undersøges sideløbende med denne screening.

Trafikstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. januar 2022 med henvisning til journalnummer 2021-033100.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.