Journalnummer 2021-008290

Uddybning af ca. 65.000 m³ havbundssediment i Aalborg Østhavn

28-09-2021

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 6. august 2021 fra Aalborg Havn om tilladelse til uddybning af ca. 65.000 m³ havbundssediment.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 6. august 2021 fra Aalborg Havn om tilladelse til uddybning af ca. 65.000 m³ havbundssediment.

Kystdirektoratet har den 3. maj 2006 givet principiel tilladelse til udvidelse af Aalborg Østhavn.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger henholdsvis ca. 18 km i østlig retning langs fjorden og ca. 17 km i vestlig retning langs fjorden fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 14 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder:

almindelig ryle, edderfugl, dværgterne, splitterne, sangsvane, pibesvane, knopsvane, gravand og lysbuget knortegås, flodmunding, strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev, tørt kalksandsoverdrev og rigkær samt arterne mygblomst og stavsild. Natura 2000-område nr. 15 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: store, sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle. Derudover er området specielt udpeget for

de store sammenhængende stilkegekrat og sure overdrev, der især forekommer i Sønderup Ådal og

den sjældne naturtype indlandssalteng i Halkær Ådal. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. september 2021 med henvisning til journal nummer 2021-008290.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.