Journalnr. 2021-031745

Etablering af transformerstation ved Marslev med tilhørende forsinkelsesbassin

08-04-2022

Trafikstyrelsen har den 22. februar 2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om projektændring ifm. etablering af transformerstation ved Marslev.

Trafikstyrelsen har den 22. februar 2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om projektændring ifm. etablering af transformerstation ved Marslev. Trafikstyrelsen har i november 2019 screenet projektet vedr. etablering af transformerstation i Marslev ikke VVM-pligtig. Odense kommune har senere rejst krav om max 0,2 l/s vandudledning til grøft, hvilket afstedkommer, at Banedanmark må etablere et forsinkelsesbassin. Det samlede projekt screenes derfor igen på ny.

Projektet forventes udført fra medio 2021 til primo 2023. Transformerstationen (TSS-Marslev) placeres på et ubebygget areal nord for banen, delvist i byzone og en mindre del i landzone.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  § 1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer[1].

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å beliggende ca. 1,5 km fra transformerstationen. Natura 2000-område nr. 114 er udpeget for at beskytte Odense Å med større tilløb, der er levested for tykskallet malermusling, pigsmerling, bæklampret og havlampret, og de mange tilstødende kildevæld. Desuden findes der mange rigkær og elle- og askeskove, som er levested for skæv vindelsnegl og sumpvindelsnegl. Vandløbet og de tilstødende arealer er desuden levested for odder og damflagermus. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 30. marts 2022 med henvisning til journalnummer 2021-031745.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.[1] BEK nr. 53 af 22/01/2018 om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter.