Journalnr. 2022-100036

Etablering af cykelsti ved Hvidkilde

04-11-2022

Trafikstyrelsen har den 28.10.2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti ved Hvidkilde nær Svendborg

Lokalt er det et stort ønske at få forbedret forholdene for cyklister på strækningen. Statsvej-strækningens forløb er ikke tidssvarende med et kurvet forløb i et kuperet terræn ved Hvidkilde Sø og Hvidkilde Gods. Strækningen har i dag ingen faciliteter for cykeltrafikken, hvormed cyklister må færdes på kørebanen.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 241 Rødme Svinehaver beliggende 3,2 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 241 er udpeget på baggrund af surt overdrev, hængesæk og rigkær. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 4/12-2022 til vmm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-100036

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.